Biomolekulární chemie

Každý student má právo si podle ustanovení Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty a níže uvedených požadavků vyplývajících z akreditace specializace v navazujícím magisterském programu Biochemie vytvořit individuální studijní plán. Zde naleznete přehled vašich povinností a doporučení, jejichž splnění zaručuje úspěšné zakončení studia během standardní doby studia, která činí 2 roky. Standardní dobu studia je možné prodloužit maximálně o jeden rok. Další prodloužení je zpoplatněno.

Studentovi je doporučeno průběžně konzultovat individuální studijní plán se svým školitelem diplomové práce. Velmi pečlivě a s velkým časovým předstihem je nutné plánovat i případné zahraniční stáže a jejich dopad na plnění studijního plánu.

V případě dotazů či nejasnostech ohledně průběhu studia neváhejte kontaktovat pedagogického zástupce NCBR.

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Pedagogický zástupce NCBR

telefon: 549 49 4148
e‑mail:

Požadavky na studijní plán

Studijní plán rozlišuje povinné a volitelné předměty. Povinné předměty zaručují společné základy, volitelné předměty umožňují individuální specializaci. Specializace Biomolekulární chemie zahrnuje získání minimálně 120 kreditů, přičemž 88 kreditů představuje absolvování povinných předmětů, 16 kreditů představuje absolvování povinně volitelných předmětů, a 16 kreditů představuje absolvování volitelných předmětů.

Skladba povinných předmětů (88 kreditů)

  • TBW

Skladba volitelných předmětů (32 kreditů)

  • 16 kreditů z povinně volitelných předmětů
  • 16 kreditů za předměty volitelné

Diplomová práce

Stěžejní částí studia je vypracování diplomové práce. Na diplomovou práci je třeba se přihlásit na příslušné stránce v Informačním Systému MU (Rozpisy témat > Diplomové práce z biomolekulární chemie) do konce prvního semestru.

Student může diplomovou práci vypracovat na Národním centrum pro výzkum biomolekul, na jiném pracovišti Masarykovy univerzity, anebo na pracovišti mimo Masarykovu univerzitu. Dvě poslední možnosti je nutné konzultovat s Pedagogickým zástupcem NCBR. Výběr školitele i tématu bude probírán na první hodině C7010 Oborový seminář z biochemie I. Podrobnosti k výběru diplomové práce jsou uvedeny zde:

Výběr diplomové práce

Povinné a povinně volitelné předměty

Volitelné předměty

Student v rámci svého studia absolvuje volitelné předměty, které dle jeho uvážení rozšiřují jeho obzory, a to jak již ve studovaném oboru nebo i mimo něj. Student může vybírat nejenom z předmětů poskytovaných Přírodovědeckou fakultou, ale i všech ostatních fakult Masarykovy univerzity. Studentovi se doporučuje skladbu předmětů konzultovat se školitelem své diplomové práce. Níže je uveden seznam doporučeně volitelných předmětů, které jsou vhodné pro hlubší pochopení problematiky ve zvolené specializaci.

Katalog předmětů

PODZIMNÍ SEMESTR

Doporučeně volitelné předměty:

  • TBW

JARNÍ SEMESTR

Doporučeně volitelné předměty:

  • TBW

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info