We apologize, but this page is only available in Czech due to its professional content and purpose.

Biomolekulární chemie

Charakteristika a cíle studia

Biomolekulární chemie zahrnuje znalosti o stavbě biologicky významných molekul a o vztahu mezi jejich strukturou a funkcí. Součástí oboru je metodika získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci biomolekul.
Cílem studijního oboru Biomolekulární chemie je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí z oblasti obecné biochemie, enzymologie, strukturní biologie, molekulární genetiky, proteinového inženýrství a bioinformatiky se zdůrazněním znalostí o struktuře, dynamice a funkci biologicky významných molekul a molekulárních komplexů

Profil absolventa

Student specializace rozšíří své vědomosti z matematiky, fyziky, chemických a biologických disciplín: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie, strukturní chemie, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie, výpočetní techniky, počítačového zpracování dat a informatiky. Studenti se naučí pracovat s literaturou a výsledky prezentovat písemnou i mluvenou formou, a to i v jazyce anglickém. Cílem přípravy je vytvořit teoretický základ pro postgraduální studium, jakož i vybavit studenty praktickými dovednostmi z výše uvedených oblastí pro uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. Na tomto základě jsou rozvíjeny další předměty studijního oboru zaměřené na obecnou biochemii a enzymologii tak, aby absolventi mohli pracovat v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno biochemické vzdělání. Zcela zásadní a významnou složku studia tvoří nově se rozvíjející disciplíny jako jsou strukturní biologie, proteinové inženýrství a bioinformatika. Výuka je zaměřena na získání vědomostí o stavbě proteinů, nukleových kyselin a cukrů, popisu jejich základních strukturních charakteristik a poznatků o primární, sekundární a terciární struktuře těchto biomolekul. Nedílnou součást tvoří i teoretické a praktické vědomosti z krystalografie biopolymerů, NMR studií jejích struktury a dynamických vlastností a poznatky z molekulového modelování, molekulové dynamiky a počítačové chemie a biochemie.

Uplatnění a návaznost pro další studium

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné doktorské studium ve stejném oboru jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

 

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info