Bioinformatika

Charakteristika a cíle studia

Biologické vědní obory se v současné době úzce prolínají s chemickými, s rozvojem poznatků a technických možností v těchto oborech vzrůstají nároky na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě biomolekul. Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni porozumět organizaci biologických a chemických dat a skloubit a fundovaně tato data zpracovávat. Takový odborník by navíc zvládal komunikaci mezi přírodovědci (chemiky, biology,...) a informatiky-programátory a dokázal by zprostředkovat oběma stranám společný pohled na problematiku informací.

Bakalářská specializace Bioinformatika je tedy aplikací statistických a výpočetních metod v oblasti molekulární biologie a genetiky. Převážně se zaměřuje na zpracování dat z databází biomolekul (sekvence DNA, RNA a proteinů). Výsledky získané aplikací bioinformatických metodik jsou velmi přínosné například pro oblast zdravotnictví, biotechnologií a potravinářství. Souvisejícím oborem je pak chemoinformatika, která využívá informatických a algoritmických přístupů pro řešení chemických problémů. Převážně se zaměřuje na získání informací z databází malých nebo středně velkých molekul a nachází uplatnění například v oblastech návrhu léčiv, farmacie, medicínského a environmentálního výzkumu.

V rámci bakalářské specializace Bioinformatika se studenti setkají s vybranými biologickými, chemickými, informatickými a matematickými předměty, které jim pomohou proniknout do problematiky zpracování a analýzy informací ohledně organických molekul i biomolekul. Mezi tyto patří studium vysoce výkonných metodik strukturní analýzy molekul, jako je například sekvenování nové generace, NMR nebo rentgenová krystalografie, poskytujících stále větší množství informací o struktuře molekul, dále pak moderní informační technologie. Rostoucí množství dat a technických možností vytváří stále větší prostor pro porozumění vztahům mezi strukturou molekul a jejich vlastnostmi, případně biologickou aktivitou. Paralelně rovněž vzrůstají požadavky na odborníky, kteří jsou schopni na jedné straně komplexně porozumět chemickým aspektům problematiky, a na druhé straně dokáží pracovat s molekulami zapsanými v počítači a navrhovat a implementovat metodiky pro jejich studium a zpracování.

Profil absolventa

Absolvent bakalářské specializace Bioinformatika ovládá základy chemických disciplín (obecná chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, organická chemie a biochemie), molekulární biologie a genetiky a dalších přírodovědných disciplín (matematika, fyzika). Dále se orientuje v získávání a zpracování informací (chemická literatura, chemoinformatika, bioinformatika, zpracování dat) a má přehled v základních informatických disciplínách (operační systémy, počítačové sítě, programování). V případě, že po absolvování bakalářského studia odejde do praxe, může najít uplatnění v oboru programování, vývoje databází, zpracování chemických a biologických informací, či v oblasti vývoje a údržby webovských aplikací.

Návaznost pro další studium

Po absolvování bakalářského studia můžete pokračovat ve studiu magisterském a poté případně i ve studiu doktorském. Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, může uvažovat zejména o některém z následujících směrů: bioinformatika, biomolekulární chemie, teoretická a výpočetní chemie, vývoj a údržba chemických a biologických databází, aplikační programování. Po úspěšném ukončení si můžete zvolit z následujících oblastí uplatnění: farmaceutický průmysl a návrh léků, medicínský výzkum a zdravotnictví, vývoj IT produktů, biotechnologie a potravinářství, koordinace interdisciplinárních týmů.

Bezprecedentní nárůst výpočetního výkonu počítačové techniky umožňuje analyzovat velké objemy dat a hledat v nich skryté souvislosti.

Moderní experimentální techniky umožňují extrahovat sekvence proteinů nevídanou rychlostí. Obrovské množství informací umožňuje hledat a nalézat souvislosti dříve nedostupné.

Předchozí Následující

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info